Oikeuksien valvonta ja neuvonta

OIKEUKSIEN VALVONTA JA NEUVONTA

 

Positiivisesta kehityksestä huolimatta kehitysvammainen ihminen ei ole vielä tasa-arvoinen yhteiskunnan muiden jäsenten kanssa. Kehitysvammaisen henkilön erilaiset avun ja tuen tarpeet aiheuttavat esteitä osallistumiselle, mutta myös ympäristön asenteet estävät vammaisia osallistumasta täysivaltaisina moniin toimintoihin. Yhdistyksemme tavoitteena on tukea ja edesauttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n periaateohjelmassa kirjattuja linjauksia: oikeutta syntyä ja elää arvostettua elämää, oikeutta yksilöllisesti tuettuun perhe-elämään, oikeutta elinikäiseen oppimiseen, oikeutta mielekkääseen työhön ja päivätoimintaan sekä oikeutta itsenäiseen elämään.

Yhdistyksen ja ylipäänsä kansalaistoiminnan merkitys kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän perheidensä oikeuksien valvojana korostuu lähivuosina kuntarakenteen, lainsäädännön ja palveluiden tuottamisen uudistuessa. On tärkeää, että on olemassa aktiivinen paikallinen yhdistys, jonka kautta vammaisten henkilöiden sekä heidän perheenjäsentensä näkemykset tulevat kuulluksi ja huomioon otetuksi palveluiden kehittämisessä. Kuntayhteistyöllä on merkittävä vaikutus edistettäessä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.

Vaikutamme ja tiedotamme vammaislakien yhteensovittamisesta, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemisestä sekä muista meneillään olevista lainsäädäntöuudistuksista. Kehitysvammaisten ihmisten asuminen, opiskelu ja heikko toimeentulo ovat erityisen tarkastelun alla.

Yhdistys seuraa ja tiedottaa uuden vammaislainsäädännön valmistelua ja sen etenemistä. Vammaislainsäädännön lisäksi tärkeitä käynnissä olevia tai tulossa olevia lainsäädännön uudistamisprosesseja ovat sosiaalihuoltolainsäädännön uudistaminen, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen/rajoittamista koskevat säädökset, henkilökohtaisen avun edelleen kehittäminen, kilpailulainsäädännön uudistaminen sekä uuden perhehoitolain käyttöön otto.

VANHEMPIEN JA LÄHEISTEN TUKEMINEN

 

Yhdistyksen tehtävänä on vanhempien ja lähihenkilöiden tukeminen, ohjaus, neuvonta ja koulutus mm. vanhempainryhmissä. Vanhempainryhmät kokoontuvat perhekahvila- tyyppisenä toimintana, joka ei ole sidottu mihinkään diagnoosiin, vaan on kaikille avoin vertaistuen ja kohtaamisen paikka.

Yhdistyksen tärkeimpinä tehtävinä pidetään oikeuksienvalvontaa ja tiedon jakamista. Harrastekurssitoiminnan ja vanhempainryhmien kautta saamme jaettua ajankohtaista tietoa.

Yhdistyksen jäsenkirje on merkittävä väline tiedon välityksessä. Jäsenkirjeessä tiedotetaan myös muiden paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden toiminnasta ja tapahtumista. Se on kattava tietolähde koottuna yksiin kansiin.

Kehitysvammaista ihmistä itseään kuullaan yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa.

Teemme yhteistyötä Me Itse ry:n Tampereen Hämppien kanssa. 

Järjestämme koulutustilaisuuksia mm. vanhempainryhmissä aiheista, jotka ovat ajankohtaisia ja joista eniten kaivataan tietoa.

Yhdistyksen syys- ja kevätkokouksien yhteydessä järjestetään myös asiantuntijaluentoja ajankohtaisista asioista.

YHTEISTYÖ

 

Tukiyhdistyksemme on yhteistoiminnassa asianosaisten, ammattilaisten ja viranomaisten kanssa kehitysvammahuollon palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Harrastekurssi- ja leiritoiminnan haku- ja valintaprosessissa on toiminnanohjaajan mukana yhteistoiminnan jaosto. Yhteistoiminnan jaostoon kuuluvat edustajat vammaispalvelutoimistosta, toimintakeskuksista, kouluista sekä erityisen tuen oppilaitoksista.

Tukiyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiön, Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry:n, PSHP:n, Nääsville ry:n, Vau:n, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Tukena Oy:n, Vimmart ry:n, Tampere Setlementti ry:n, kaupungin vammaispalvelutoimiston, omaishoidontukitoimiston ja Tampereen kaupungin kanssa kehitysvammaisten ihmisten asuntoasioiden, päivätoiminnan ym. asioiden kehittämisessä.

 

Yhdistys osallistuu ja järjestää yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa aktiivisesti koulutustilaisuuksia, sekä osallistuu Vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan sekä Vammaisneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu Järjestö 2.0- ohjelman tilaisuuksiin ja koulutuspäiviin aktiivisena jäsenenä.

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden tamperelaisten vammaisyhdistysten kanssa.

Teemme myös yhteistyötä neurologisten yhdistysten sekä TAYSin kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Kehitämme yhteistyötä työväenopiston sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Verkostoituminen Nääsville yhdistykseen on tuonut yhteistyökumppaneiksi kymmenen Tamperelaista omais- ja vammaisyhdistystä, joiden kanssa yhteistyömme jatkuu tiiviinä.