Jäsenkyselyn tuloksia

11.12.2023

Lokakuussa 2023 toteutettuun jäsenkyselyymme vastasi yhteensä 157 jäsentä, vastausprosentin ollen 21,1 %.

Jäsenkysely oli yhdistykselle merkityksellinen, ja siihen panostettiin myös postittamalla paperinen kyselylomake ja vastauskuoret. Vaikka vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, saimme kyselyn tuloksista onneksi työkaluja strategian jatkotyöstämiseen.

Sosionomiopiskelija Meri Kuusela koosti jäsenkyselyn vastaukset ja olemme käyneet palautteita läpi. Meri esitteli vastauksia yhdistyksen syyskokouksessa ja tässä kerromme tiivistetysti kyselyn tuloksista.

Palautuneista kyselyistä:

 • 53,5 % oli läheisten täyttämiä, 
 • 22,3 % kehitysvammaisten tai tukea tarvitsevien henkilöiden täyttämiä ja 
 • 16,6 % vastasi yhdessä perheen kanssa . 

Vastausten ikäjakaumassa painottuivat täysi-ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden, erityisesti ikäluokan 30–49-vuotiaiden aikuisten, ja heidän perheidensä vastaukset.


Yleisesti

 • Pääosin yhdistyksen toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä.
 • Yhdistyksen toiminta on jäsentensä näköistä ja kaikille avointa, jäseneksi on helppo liittyä ja yhdistyksen nimeen ollaan tyytyväisiä. Yhdistyksen aktiivisuutta kiitettiin, samoin monipuolisen toiminnan ja tuen tarjoamista kehitysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen.
 • Yhdistyksen tämänhetkisestä toiminnasta kysyttäessä eniten tyytyväisiä oltiin jäsenkirjeeseen.
 • Viisi suurinta syytä jäsenyyteen ovat tiedottaminen, oikeuksienvalvonta, arvot, vaikuttamistyö ja diskot.
 • Vastauksissa tiedostettiin hyvin yhdistyksen rajalliset resurssit, ja koettiin, ettei Tampereen kaupunki tue yhdistyksen toimintaa riittävästi.

Vaikuttamistyö

 • Vaikuttamis- ja oikeuksienvalvontatyötä on tehty hyvin, ja jatkossakin tarvitaan vahvaa oikeuksien valvojaa ja edistäjää.
 • Vastauksista nousi esille erilaisia toiveita vaikutettaviin asiakokonaisuuksiin sekä käsiteltävistä aiheista infoiltoihin.

Tiedottaminen

 • Yhdistyksen jäsenkirje halutaan selkeästi säilyttää paperisena (61,1 % vastaajista). Posti välillä viivästyttää jäsenkirjeen saapumista perille, ja sitä harmiteltiin. Jäsenkirje tehdään hyvin nopealla aikataululla, ja jotkut jutut saattavat olla vanhentuneita postin viivästäessä jäsenkirjeen kulkua. Useat yhdistyksen omat tiedotukset ovat kuitenkin useammassa kirjeessä. Halutessaan voi valita jäsenkirjeen toimitustavaksi sähköpostin, jolloin tieto saavuttaa nopeammin (myös valinnanmahdollisuutta kiiteltiin.)
 • Yhdistyksen viestintä koetaan tarpeeksi saavutettavaksi ja selkokieliseksi, vaikka ulkoasu onkin pelkistetty ja osin vanhanaikainen. 
 • Sähköisen viestinnän lisääminen jakoi mielipiteitä tasan, ja vastauksissa oli pohdittu toimiston resurssien riittävyyttä. Tällä hetkellä esim. sähköpostilaskutusta on tehty jonkun verran, mutta se on ollut välillä työllistävämpää kuin perinteinen paperiposti (viestit eivät mene perille). 
 • Instagramin/ Tiktokin/ muun uuden tiedotuskanavan käyttöönottoa vastusti jopa 46 % vastaajista. Perusteluina nousi esiin ajankäytön riittävyys, ja erityisesti Tiktokin kohdalla oltiin huolissaan tietoturvasta. Osa koki Instagramin hyväksi lisäksi tiedotukseen, mikäli siihen riittää aikaa. 

Vapaa-ajan toiminta

 • Leiri- ja harrastekurssitoiminta koettiin erityisen tärkeäksi, ja niiden jatkumista haluttiin. Vastauksissa nousi esille, että ne ovat todella merkityksellisiä myös läheisille. Harrastamiseen saimme erilaisia ehdotuksia ja ideoita sisällöistä.
 • Kesäleirilaskut (350 €) koetaan aikuisten leireillä suuriksi.
 • Harmiteltiin myös sitä, että leireille ja harrastekursseille ei aina mahdu mukaan, vaikka haluaisi. Niille on myös vaikea päästä Tampereen ulkopuolelta, ja se koettiin epäreiluksi. Tällä hetkellä harrastekurssi- ja leiritoimintaa toteutetaan yhdistyksessä Tampereen kaupungin avustuksella, ja sen vuoksi kohderyhmää on rajattu ensisijaisesti tamperelaisiin. Yhdistyksellä on kuitenkin paljon toimintaa, joka on kohdennettu ensisijaisesti jäsenistölle kotikunnasta riippumatta.
 • Diskot koettiin tärkeäksi toiminnaksi, mutta tila ahtaaksi. Tampereelta ei ole toistaiseksi löytynyt soveltuvampaa tilaa, joka olisi myös taloudellisesti mahdollinen, ja siksi olemme jatkaneet Monitoimitalo 13:lla. Nokialla järjestetyt diskot sekoitettiin vastauksissa meidän yhdistyksen diskoihin, mutta ne ovat Nokian tukiyhdistyksen toimintaa, eikä ratkaise meidän yhdistyksemme tilaongelmaa.
 • Risteilyitä, erilaisia retkiä ja tapahtumia toivottiin olevan jatkossakin. Myös livekahvilaa toivottiin; tähän tarpeeseen vastattiinkin jo Meidän Jamit- toiminnalla.

Seuraavat kehityskohteet

 • Yhdistyksen tiedostuskanavia kehitetään; kotisivut uusitaan alkuvuonna ja samalla tavoitteena on helpottaa luettavuutta esim. mobiililaitteilla. Myös some-kanaviin panostetaan resurssien mukaan.
 • Kyselyssä nousi esille, että jäsenistöllä ei ole tietoa toteutetun toiminnan laajuudesta, esimerkiksi vaikuttamistyöstä ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Toiminnasta tiedottamista lisätään mahdollisuuksien mukaan.
 • Vertaistukitoimintaa kehitetään toiveiden mukaan, sekä keskusteluryhminä että vapaamuotoisena toimintana.

Kiitämme kaikista saamistamme vastauksista! 

Olemme jatkossakin kuulolla teidän ideoillenne, toiveillenne ja muille palautteille.  

Niitä meille voi kertoa, halutessaan anonyymisti, kotisivuillamme olevan palautelomakkeen kautta.