Kotitorin toiminta laajenee 1.1.2022

16.12.2021

TUKIYHDISTYS MUKANA KOTITORISSA

 

Tampereen kaupunki kilpailutti Kotitori-palveluintegraattori toiminnan keväällä 2021. Kotitori-palveluintegraattorimalli on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi.

Alustapalvelu Sociala Oy:n tarjous jätettiin tähän kilpailutukseen ryhmittymänä, jonka jäsenyrityksinä ovat Alustapalvelu Sociala Oy, Tammenlehväkeskus Oy ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry. Tarjous hyväksyttiin ja ryhmittymä on toiminut palveluintegraattorina 1.9.2021 alkaen.

 

Syy miksi Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on mukana tässä yhteistoiminnassa, on että 1.1.2022 toiminta laajenee ikäihmisten palveluista kattamaan myös vammaiset, erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön vuoksi tukea tarvitsevat asiakkaat.

 

Kotitori-palveluintegraattorin tehtäviin kuuluvat neuvonta- ja ohjauspalvelut, laitetorin kehittäminen, muutosjohtamisen tuki sekä koko toiminnan integrointi. Palveluintegraattori vastaa myös palvelutuottajaverkoston luomisesta Tampereelle ja / tai Orivedelle seuraaviin kotona asumista tukeviin palveluihin:

 • Kotihoito (väestövastuualue)
 • Turvapalvelut
 • Sosiaalitoimen turva-auttajakäynnit
 • Siivouspalvelut
 • Kauppapalvelut
 • Ateriapalvelut (väestövastuualue ja Orivesi)
 • Hoitajavuokraus kotihoidon palveluun
 • Avustaja- ja saattajapalvelu vammaisille henkilöille
 • Kotihoito vaikeavammaisille henkilöille
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten lastenhoitopalvelu

 

Kotitori palvelee osoitteessa Frenckellinaukio 2 B, Tampere.

Kotitorilla toimii tällä hetkellä kuusi palveluohjaajaa ja yksi palveluvastaava. Heistä kolme on työsuhteessa Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:een ja neljä henkeä Tammenlehvä Oy:öön.

 

Palveluintegraattorin ja sen palvelujen tavoitteena on:

 • tarjota asiakkaiden yhden asiointipisteen periaatteella toimiva yhteydenotto- ja neuvontapiste sekä helpottaa heidän asiointiaan.
 • mahdollistaa digitaalisen asioinnin lisääntyminen
 • lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia omatoimiseen asiointiin ja oman toiminta-kyvyn itsearviointiin tukemaan yksilöllistä ja ennakoivaa informaatio-ohjausta
 • tukea, auttaa ja ohjata asiakasta löytämään hänen omaan elämän-tilanteeseensa parhaiten soveltuvan palvelun
 • parantaa asiakkaiden edellytyksiä ja voimavaroja omatoimiseen selviämiseen kotona ja arjessa
 • edistää Laitetorin ja Testbedin avulla uuden teknologian sekä apuvälineiden käyttöä, kehittämistä ja kokeilua
 • edistää ennaltaehkäisevien, hyvinvointia ja terveyttä tukevien palveluiden käyttöä ja lisätä yritysten sekä kolmannen sektorin palveluiden näkyvyyttä ja käyttöä asiakkaille
 • pitää aktiivisesti yhteyttä ja verkostoitua paikallisten yritysten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien ja toimijoiden kanssa
 • kerätä tietoa asiakkaiden palveluntarpeesta ja ohjautumisesta sekä Tilaajan että kolmannen sektorin, yritysten ja muiden kumppaneiden palveluiden piiriin
 • ohjauksen ja neuvonnan sekä muiden palveluiden jatkuva kehittäminen ja tiedolla johtaminen
 • kasvattaa Kotitori-brändin tunnettavuutta ja pitää huolta palvelujen monipuolisesta tiedottamisesta

 

Toiminta laajenee ensi vuoden alusta

Alla olevat palvelut tulee tuottamaan Spesio, joka on osa Honkalampi-säätiötä. Honkalampi-säätiö on kotimainen, valtakunnallinen sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja. Spesio tekee yhteistyötä nykyisten palvelujen tuottajien kanssa, joita on OnniHoiva, KoskiHoiva ja SinunHoiva.

 1. Sosiaalihuoltolain mukainen avustaja- ja saattajapalvelu (vammaispalvelut)

Kenelle: Vammaisten lyhytaikainen avustajapalvelu on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole oikeutta vammais-palvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun, mutta tarvitsevat toisen henkilön apua lyhytaikaisesti pääsääntöisesti kodin/ palvelutalon ulkopuolella ja /tai tilapäisesti kotona.

Avustajapalvelu: Avustaja- ja saattajapalvelu on tarkoitettu avustamiseen päivittäisten asioiden suorittamisessa ja harrastuksissa. Lisäksi avustaja-saattajapalvelulla toteutetaan vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten kuljetus-palveluun liittyvää saattajapalvelua, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalveluiden käyttö. Avustaminen kestää keskimäärin 1–4 tuntia /asiakas/ avustuskerta.

Palvelun erityispiirteet: Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakkaita selviämään pidempään omassa kodissa ja auttaa toimimaan tasavertaisesti yhteiskunnassa. Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseen avustamiseen, joka voi olla säännöllistä tai satunnaista esim. avustaminen lääkärikäynnillä. Palvelu tulee kyseeseen usein siinä vaiheessa, kun ei yksin enää pärjää, mutta tarvetta raskaimpiin palveluihin ei vielä ole.

 

 1. Vaikeavammaisten omaan kotiin annettava ammatillinen avustajapalvelu

Kenelle: Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen asiakkaille, joilla on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ja avun tarvetta vuorokauden eri aikoina. Vammat voivat olla seurausta onnettomuudesta, sairaudesta tai henkilöt voivat olla syntymästä asti vammautuneita. Asiakkaat voivat olla myös vaikeasti kuulovammaisia, näkövammaisia sekä kuulonäkövammaisia tai kehitysvammaisia henkilöitä.

Palveluasuminen ammatillinen avustajatyö: Palveluasuminen tukee vaikeavammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä, edistää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja tukee sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.

Palvelun erityispiirteet: Avuntarvetta esiintyy jatkuva-luonteisesti tai vuorokauden eri aikoina. Asiakkailla voi olla erityistarpeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi kohtaamiseen, hoidon toteuttamiseen, hoitovälineisiin tai apuvälineisiin.

Tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen elämä.

Asiakkaalle tehdyssä palvelupäätöksessä ja asiakas-suunnitelmassa sovitaan täsmällisesti palvelun toteuttamisesta päivittäin ja tuntimäärittäin eri vuorokauden aikoina.

 

 1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten lastenhoitopalvelu, perheen palvelukokonaisuuden kokoaminen ja ohjaus

Kenelle: Erityistä tukea tarvitsevien lasten lastenhoitopalvelu on tarkoitettu perheille, joissa perheen lapsi tai lapset ovat erityistä tukea tarvitsevia. Lapsella voi olla kehitysvamma, neuropsykiatrinen häiriö tai diagnoosi, tai psyykkinen sairaus.

Lapsella voi olla kehitys- tai vammaispalvelulain mukainen asiakkuus tai asiakkuus lapsiperheiden palveluissa, mutta se ei ole edellytys palvelun hakemiselle ja saamiselle.

Lastenhoitopalvelu: Lastenhoitopalvelu on ennaltaehkäisevää palvelua ja tavoitteena on tukea perheiden jaksamista ja toimintakykyä. Palvelu toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona niin, että lapsen vanhempi tai vanhemmat ovat kotona. Lastenhoitopalvelu voi tarjota vanhemmille mahdollisuuden irrottautua hoitotehtävästä ja näin tukea vanhemman ja perheen jaksamista. Tässä tilanteessa lastenhoitaja tulee perheen kotiin tai lastenhoitaja voi viedä lasta esimerkiksi harrastuksiin tai osallistua yhdessä lapsen kanssa retkelle. Lastenhoitopalvelu on tarkoitettu myös omaishoitajalle.

Palvelun erityispiirteet: Lastenhoitopalvelu kohdistuu perheisiin, joissa erityistä tukea tarvitseva lapsi on iältään 3–16- vuotias ja lastenhoito kohdistuu perheen erityistarpeiseen lapseen. Palvelulla tuetaan vanhempien jaksamista arjessa.

 

 

TAMPEREEN KOTITORI -YHTEYSTIEDOT

Osoite Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere

Palvelu­pis­teessä voit vierailla arkisin klo 9.00–16.00 sekä ajanva­rauksella klo 16.00–18.00 välisenä aikana.

Puhelin­pal­velu  arkisin klo 8.00–16.30,  03 5656 5700

Sähköposti kotitori@​tampereenkotitori.​fi

Kotisivut https://www.tampereenkotitori.fi/

Chat-palvelu arkisin klo 8.00–16.30. Chat-ruutu näkyy kotisivun alakulmassa, kun palvelu on käytet­tävissä.