Omaishoitaja: tiedätkö mitä menoja voit vähentää verotuksessa?

5.4.2023

AJANKOHTAINEN VINKKI OMAISHOITAJILLE:

TIEDÄTKÖ MITÄ MENOJA VOI VÄHENTÄÄ VEROTUKSESSA?

 

Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja voi vähentää verotuksessa tiettyjä kuluja ilman omavastuuosuutta. Vähennyskelpoisuutta arvioidaan sen perusteella, millaisista ja kenelle kuuluvista kuluista on kyse. 

Verotuksessa tehtäviä vähennyksiä voivat ovat esimerkiksi: 

  • työhuonevähennys 
  • vähennys hoidosta aiheutuneista kustannuksista 
  • matkakuluvähennys 
  • kotitalousvähennys. 
  • veronmaksukyvyn alentumisvähennys 

 

Vähennysten ilmoittaminen

 

Saat keväällä 2023 esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2022. Jos keväällä 2023 saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa on korjattavaa tai täydennettävää, ilmoita muutokset esitäytetyllä veroilmoituksella.

Voit hakea vähennyksiä myös takautuvasti.

Jos et ehtinyt korjata tietoja ennen verotuksesi päättymistä, voit tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Mikäli olet oikeutettu esimerkiksi työhuonevähennykseen, voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen:https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/unohditko-ilmoittaa-tietoja/oikaisuvaatimus/

 

 

Mitä kuluja omaishoitaja voi vähentää verotuksessa?

 

Omaishoidon tuesta annetun lain mukaista hoitopalkkiota saava omaishoitaja voi vähentää verotuksessaan kyseisen tulon hankkimiseen liittyvät kulut ilman omavastuuosuutta. Sen sijaan muu kuin laissa tarkoitettu omaishoitaja ei voi tehdä verotuksessaan vähennyksiä omaishoitoon liittyvistä kustannuksista.

 

1.Työhuonevähennys

Työhuonevähennyksen saaminen edellyttää, että asuintilaa käytetään tulonhankkimistoiminnan tarkoituksiin.

Jos asut läheisesi kanssa ja saat hyvinvointialueeltasi hoitopalkkiota, voit vähentää asunnossa tehtävän omaishoitotyön perusteella työhuonevähennyksenä 460 euroa vuodessa/ vuonna 2022.

Voit tehdä työhuonevähennyksen myös, jos et asu samassa asunnossa läheisesi kanssa, mutta työhösi kuuluu osapäiväisesti ja jatkuvasti omaishoitoon liittyviä muistiinpano-, raportointi- tai muita vastaavia paperitöitä.

Veroilmoituksessa työhuonevähennyksen voi merkitä veroilmoituksen kohtaan ”Muut vähennykset”.

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48275/verohallinnon-yhtenaistamisohjeet-vuodelta-2022-toimitettavaa-verotusta-varten/
 

 

2. Hoidosta aiheutuneet kustannukset

Varsinaisesta hoidettavan hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja. Esimerkiksi kulut hoidettavan lääkärikäynneistä ovat luonteeltaan hoidettavan omia kustannuksia, vaikka omaishoitaja olisi seurannut mukana saattajana. Myös hoidettavan kotiin hankitut hoidossa tarvittavat laitteet, apuvälineet ja kalusteet ovat hoidettavalle kuuluvia kustannuksia. Tällaiset kulut ovat hoidettavan vähennyskelvottomia elantomenoja, joita omaishoitajakaan ei voi vähentää verotuksessaan, vaikka hän olisi ne maksanut.

Jos omaishoitajana on puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi, hoidettavan puolesta maksetut kulut ovat yleensä vähennyskelvottomia myös sillä perusteella, että niiden suorittamisen katsotaan perustuvan puolisoiden tai vanhemman ja lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen.

 

3. Matkakustannukset

Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja ei voi vähentää matkakustannuksia, joita hänelle aiheutuu hoidettavan asioiden hoitamisesta, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä.

Sen sijaan, jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua vähennyskelpoisia matkakustannuksia hoidettavan luona käynneistä ja hoidettavan asioiden hoitamisesta. Omaishoitaja voi vähentää hoidettavan luona käynneistä aiheutuneet kustannukset verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin (omavastuu 750 euroa). Hoidettavan asioiden hoitamisesta omaishoitajalle aiheutuneet matkakulut, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä, omaishoitaja voi vähentää tulonhankkimiskuluina (ei omavastuuosuutta).

Matkakustannuksista on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa.

 

4. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa tai isovanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

Omaishoidon tukea saavan pitää huomioida, ettei teetetty kotitaloustyö voi olla sitä työtä, josta saadaan omaishoidon tuen korvausta. Olisi hyvä tehdä palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus, josta asia tulee selkeästi esille. Esimerkiksi viikkosiivoukset, pihatyöt ja talon korjaukset eivät ole sitä työtä, mistä omaishoidon tuen korvausta maksetaan. Omaishoitaja, joka käy ansiotyössä ja saa omaishoidon tukea, voi ostaa hoivapalvelua työaikanaan ja saada tästä kotitalousvähennystä. Lisäksi ulkoilua tai muuta virkistystä sisältävä palvelu ei ole ristiriidassa omaishoidon tuen kanssa, jos tämän perustelee hyvin.

Omaishoitaja, joka ei saa omaishoidon tukea, voi saada kotitalousvähennyksen myös hoiva- ja hoitotyöhön ilman perusteluja.

Kotitalousvähennys(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

 

5. Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on harkinnanvarainen vähennys, jonka voi saada esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot sekä varallisuus.

 

 

Sosiaalipalvelujen arvonlisäverotus

Voit myös ostaa tietyin edellytyksin yksityisiä sosiaalipalveluja ilman arvonlisäveroa.

Löydät asiasta tarkempaa tietoa esimerkiksi Verohallinnon Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus -sivulta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlis%C3%A4verotus/#4-sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlis%C3%A4verottomuuden-edellytykset

 

 

Tekstissä käytettyjä lähteitä ja lisätietoa:

 

Omaishoitajan opas: mitä kuluja voi vähentää verotuksessa?

https://www.suomi.fi/oppaat/omaishoito/omaishoitajan-arki/nain-haet-palveluita-ja-tukia#mita-kuluja-voi-vahentaa-verotuksessa

 

Syventäviä vero-ohjeita: kannanotto omaishoidon menojen vähentämisestä verotuksessa

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/70903/omaishoidon-menot3/

 

Omaishoitajat.fi: Verotukseen liittyvä taloudellinen tuki

https://omaishoitajat.fi/tuet-ja-palvelut/muut-palvelut-ja-etuudet/taloudellinen-tuki/verotukseen-liittyva/