Lapsiperheille oikeus kotipalveluun

3.2.2015

LAPSIPERHEILLE OIKEUS KOTIPALVELUUN

 

Sosiaalihuoltolain kotipalvelua koskeva pykälä astui voimaan 1.1.2015. Uusi sosiaalihuoltolaki tulee muuten pääosin voimaan 1.4.2015. Kuntien on varauduttava palvelujen painopisteen muutokseen sekä kerrottava kuntalaisille selkeästi, mistä palveluja ja apua voi hakea.

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Laissa erityisesti korostetaan lapsen terveyden ja kehityksen turvaamista.

Perheelle on järjestettävä tarvittaessa kotipalvelua esimerkiksi perheenjäsenen vamman, sairauden, uupumuksen tai erityisen perhetilanteen vuoksi. Myös vanhempien avioero tai muu kuormittava elämäntilanne voivat aiheuttaa avuntarpeen.

Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Sosiaalihuoltolain mukaan kaikille turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Erityistä huomiota on kiinnitettävä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.

- Jos henkilöllä on muun lain kuten vammaispalvelulain tai kehitysvammalain nojalla oikeus sosiaalihuollon saamiseen, sovelletaan niitä säännöksiä, jotka parhaiten toteuttavat asiakkaan etua, Tukiliiton lakimies Tanja Salisma kertoo.

Lisätietoa ministeriön sivulla osoitteessa: www.stm.fi

Tukiliiton lakineuvonta: www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/