Tietosuojaseloste henkilöstörekisteristä

1. Rekisterin nimi

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n henkilöstörekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry (Y-tunnus 0282757-0)

Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere

puh. 03 2140226, toimisto@kvtukitampere.fi


3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Päivi Kaltio

Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere

puh. 040 5227831, kaltio@kvtukitampere.fi 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n työntekijöistä.

Tietoja säilytetään ja käsitellään työsuhteisiin liittyvien velvoitteidemme hoitamista varten.

5. Rekisterin pitämisen peruste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Yhteystiedot: osoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka), puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Koulutus- ja osaamistiedot, ammatti
  • pankkiyhteystiedot ja muut palkanmaksutiedot
  • muut huomioitavat asiat (kuten mahdollinen erityisruokavalio)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään www-työnhakulomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säilytys

Sivustollamme (www.kvtukitampere.fi) täytettyjen työnhakulomakkeiden kautta saatuja tietoja tallennetaan ja käsitellään kyseisen henkilöstörekrytoinnin ajan. Mikäli rekrytointi ei johda työsuhteeseen, lomakkeen tiedot hävitetään asianmukaisesti rekrytointiprosessin päätteeksi. 

Työntekijöiden henkilötietoja säilytetään henkilöstöluettelossa vähintään lainsäädännön edellyttämän ajan, yleensä toistaiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. IT-palvelujen tarjoajilta edellytetään luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti tarpeellisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

14. Rekisteröidyn oikeudet

  • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
  • Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Tietojen tarkistus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
  • Valitusoikeus: Jos rekisteröity kokee oikeuksiaan loukattavan, toivotaan että rekisteröity ottaa ensisijaisesti yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille.

 15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta merkittävästi, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.2.2024.