Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä

1. Rekisterin nimi

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry ( Y-tunnus 0282757-0)

Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere

puh. 03 2140226, toimisto@kvtukitampere.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Päivi Kaltio

Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere

puh. 040 5227831, kaltio@kvtukitampere.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenistä. Kaikki halukkaat voivat liittyä jäseneksi esimerkiksi verkkosivustollamme (www.kvtukitampere.fi) tai kattojärjestömme Kehitysvammaisten Tukiliiton kautta.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyden ylläpito. Rekisteriä käytetään yhdistyksessä jäsenasioiden hoitoon, kuten jäsenkirjeen lähettämiseen.

 5. Rekisterin pitämisen peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen sekä yhdistyslakiin perustuvat velvoitteet. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Etunimi ja sukunimi
  • Syntymävuosi (vapaaehtoinen tieto)
  • Yhteystiedot: osoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka), puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Jäsenmaksutiedot: laskutustiedot, laskutustapa, maksutiedot, maksajatiedot
  • Jäsenlehden valinta (Tukiviesti, Leija tai ei jäsenlehteä)
  • Jäsenkirjeen toimitustapa (paperinen vai sähköinen)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäseniksi ilmoittautuvilta itseltään tai Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsensihteeriltä. Jäseneksi liittyvät henkilöt voivat antaa rekisteriin tallennettavat tiedot www-lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse.

Kehitysvammaisten Tukiliitolla on oma jäsenrekisteri, josta löytyy tietosuojaseloste heidän verkkosivuiltaan: https://www.tukiliitto.fi/etusivu/tietosuojaselosteet/jasen-ja-lehtirekisteri

8. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa tai muut säilytysaikaan vaikuttavat erillislait edellyttävät. Tietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen toimistotyöntekijät sekä Tukiliiton jäsenpalveluita hoitavat työntekijät.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tietoja annetaan Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenpalveluun jäsenasioiden hoitoa varten.  Muille ulkopuolisille tahoille tietoja ei luovuteta.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät vain määritellyt, jäsenasioita hoitavat yhdistyksen henkilöt, joita ovat yhdistyksen toiminnanjohtaja tai toiminnanohjaaja. IT-järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.  IT-palvelujen tarjoajilta edellytetään luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.

14. Rekisteröidyn oikeudet

  • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
  • Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Tietojen tarkistus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
  • Valitusoikeus: Jos rekisteröity kokee oikeuksiaan loukattavan, toivotaan että rekisteröity ottaa ensisijaisesti yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille.

 15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta merkittävästi, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.2.2024.