Tietosuojaseloste sähköisestä jäsenkirjeestä

1. Rekisterin nimi

 Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n rekisteri sähköisestä jäsenkirjeestä

2. Rekisterinpitäjä

 Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry ( Y-tunnus 0282757-0)

Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere

puh. 03 2140226, toimisto@kvtukitampere.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 Toiminnanjohtaja Päivi Kaltio

Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere

puh. 040 5227831, kaltio@kvtukitampere.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n sähköisen jäsenkirjeen tilaajista. Jäsenkirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa jäseneksi liittyvä, joka haluaa jäsenkirjeen sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeen sähköisen tilauksen voi tehdä ilmoittamalla siitä yhdistyksen työntekijälle. Myös yhdistyksen yhteistyökumppanit voivat tilata jäsenkirjeen sähköisesti. 

5. Rekisterin pitämisen peruste

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 6. Rekisterin tietosisältö

 Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • jäsenen tai vastaanottajan etunimi ja sukunimi
  • sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsensihteeriltä. Jäseneksi liittyvät henkilöt voivat antaa rekisteriin tallennettavat tiedot www-lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse.

Kehitysvammaisten Tukiliitolla on oma jäsenrekisteri, josta löytyy tietosuojaseloste heidän verkkosivuiltaan: https://www.tukiliitto.fi/etusivu/tietosuojaselosteet/jasen-ja-lehtirekisteri

8. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenkirjeitä lähetetään, ellei jäsenkirjeen vastaanottaja peruuta tilaustaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain yhdistyksen toimistotyöntekijät sekä Tukiliiton jäsenpalveluita hoitavat työntekijät.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja annetaan Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenpalveluun jäsenasioiden hoitoa varten. Muille ulkopuolisille tahoille tietoja ei luovuteta.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Sähköisen jäsenkirjeen tilaajarekisteriä ylläpidetään ja säilytetään sähköpostiohjelmassa. Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät vain määritellyt, jäsenkirjeitä lähettävät henkilöt, joita ovat yhdistyksen toiminnanjohtaja tai toiminnanohjaaja. IT-järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.  IT-palvelujen tarjoajilta edellytetään luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.

14. Rekisteröidyn oikeudet

  • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
  • Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).
  • Valitusoikeus: Jos rekisteröity kokee oikeuksiaan loukattavan, toivotaan että rekisteröity ottaa ensisijaisesti yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta merkittävästi, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.2.2024.